Projekty z Evropského sociálního fondu OP Zaměstnanost v realizaci

Evropská unie

Název projektu: Dětská skupina Berušky III. s kapacitou 17 míst
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512

Popis projektu: Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Cíle projektu: Cílem projektu je udržení rozsahu a kvality dosavadních služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšování podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou rodiče dětí ve věku od 1 roku do max. 3 let věku dítěte z Příbrami a okolí, kteří mají prokazatelnou vazbu na trh práce (tedy jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, vzdělávají se čí si aktivně hledají zaměstnání) a je pro ně nezbytné umístit své dítě (děti) do zařízení péče o děti.

Termín realizace: 1.9.2020 – 28.2.2022

 

Název projektu: Dětská skupina Sluníčka III. s kapacitou 23 míst
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513

Popis projektu: Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Cíl projektu: Cílem projektu je udržení rozsahu a kvality dosavadních služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšování podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinou jsou rodiče dětí ve věku 2 let (ve výjimečných případech od 1,5 roku) do 5 let z Příbrami a okolí, kteří mají prokazatelnou vazbu na trh práce (tedy jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, vzdělávají se či si aktivně hledají zaměstnání) a je pro ně nezbytné umístit své dítě (děti) do zařízení péče o děti.

Termín ralizace: 1.9.2020 – 28.2.2022

 

Název projektu: „Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů a validace (metoda komunikace) a reminiscence
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263

Popis projektu: Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminisence.

Cíle projektu: Díky novým a inovativním přístupům (Sandplay, Sandplay – reminiscenční pískoviště, Sandplay jako podpora Validace) je cílem projektu snížit komunikační frustraci sociálních pracovníků při poskytování podpory seniorů (při výkonu sociální práce) v domovech pro seniory, pečovatelských zařízeních, hospicové péči.

Cílová skupina: Cílovou skupinou je šest poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (domovy pro seniory), v nichž bude probíhat pilotáž i mapování setkání KA1. Jedná se o organizace, které jsou poskytovateli registrovaných sociálních služeb a na jejich pracovišti pracují sociální pracovníci dle zákona 108/2006 Sb.

 

Název projektu: Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591

Popis projektu: Projekt řeší rostoucí zadluženost a předluženost obyvatel Příbrami a s tím související potřebu rozvoje a dostupnosti dluhového poradenství, zvyšování finanční gramotnosti a kompetencí cílové skupiny v oblasti práce s dluhy, a to především formou individuální přímé práce s klienty. Záměrem projektu je rozvoj komplexního řešení dluhové problematiky obyvatel Příbrami.

Cíle projektu: Cílem projektu je dosažení pozitivních změn v životě klientů v oblasti integrace na pracovní trh, prostupu do standardní formy bydlení, zlepšení rodinných vztahů a osobního života atp. prostřednictvím posílení dluhové a právní gramotnosti, prevence a řešení předlužení.

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé Příbrami (muži a ženy) ohrožení předlužeností, kteří mají výdaje vyšší než příjmy, osoby bez schopnosti plnit své finanční závazky (případně jim tato situace bezprostředně hrozí). Do cílové skupiny spadají nejen osoby zadlužené a předlužené, ale i jejich nejbližší, kteří jsou životem na dluh přímo ohroženi (manželé, partneři, atd.).

Termín realizace: 1.1.2020 – 30.6.2022

 

Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518

Popis projektu: Projekt řeší podporu sociálního začleňování ohrožených obyvatel Příbrami (prevence ztráty bydlení, uplatnění se na trhu práce, řešení zadluženosti aj.) a zvyšující se potřebu intervencí (zejména s osobami bez přístřeší). Tato potřeba souvisí např. s rozšiřující se rostoucí cílovou skupinou, včetně jejích nových specifických potřeb.

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců v Příbrami a snížení počtu osob vyskytujících se v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílová skupina projektu: Sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé Příbrami.

Termín realizace: 1.1.2020 – 30.6.2022

 

Název projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu
Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456

Popis projektu: Projekt reaguje na potřebu zavedení nového způsobu práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny formou skupinového setkávání. Záměrem je vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení pocitů a zkušeností dítěte a poskytování konzultací rodičům.

Cíle projektu: Cílem projektu je implementace inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny zaměřená na zmírnění dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti.

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinou projektu jsou děti a rodiče z Příbrami a okolí potýkající se s následky rozpadu rodiny.

Termín realizace: 1.10.2019 – 30.9.2021

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

 • Název projektu: Dětská skupina „Berušky“ II. s kapacitou 17 míst
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943
 • Název projektu: Dětská skupina „Sluníčka“ II. s kapacitou 23 míst
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334
 • Název projektu: Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524
 • Název projektu: Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523
 • Název projektu: Posílení terénní sociální práce v Příbrami
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Dětská skupina „Berušky“ s kapacitou 17 dětí
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Dětská skupina „Sluníčka“ s kapacitou 23 dětí
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002176
 • Název projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami – partnerský projekt
 • Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235

Partnerské projekty v realizaci

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. Azylový dům SAS
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Kontaktní formulář