PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Záchytná služba je určena osobám, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe, nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.

Činnost Záchytné služby zahrnuje:

  • Vyšetření osoby za účelem indikace umístění osoby na Záchytné službě.
  • Pobyt na lůžku, a to po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.
  • Nezbytnou péči směřující k zabránění ohrožení bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací.

Dopravu osoby do Záchytné stanice zajišťuje ten, kdo tuto osobu vyzval k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zpravidla policejní složky, záchranná služba, jiná zdravotnická zařízení).

KAPACITA ZÁCHYTNÉ PROTIALKOHOLNÍ STANICE:

8 lůžek – 5 lůžek je určeno pro muže a 3 lůžka jsou určena pro ženy.

PROVOZNÍ DOBA:

Pátek, sobota od 20:00 do 8:00 hod – od 1. 4. 2024 se rozšiřuje provoz o čtvrtek od 20:00 do 8:00 hod.

Další aktualizace provozní doby najdete v záložce – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Mimořádně bývá otevřena i v jiné dny, například při konání velkých kulturních, společenských nebo sportovních akcí s rizikem vyššího výskytu osob pod vlivem alkoholu narušujících veřejný pořádek. Informace o změnách provozu najdete ve složce „Aktuální informace“.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY s platností od 1.9.2023

  • Úhrada za zachyceni 3.000 Kč v případě úhrady do 7 pracovních dnů
  • Úhrada za zachycení 3.500 Kč v případě úhrady nad 7 pracovních dnů

Lhůta počíná běžet od následujícího dne od zachycení. Do 7 pracovních dnů musí být úhrada připsána na účet organizace, příp. uhrazena do pokladny organizace a to pouze v plné výši. Po uplynutí této lhůty je úhrada navýšena dle výše uvedeného.

Kontakty

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba

Tel.: 773 775 889 (volejte pro příjem klientů)
E-mail: protialkoholnistanice@centrumpribram.cz
Areál II, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Podbrdská 269, suterén budovy „H“
261 01, Příbram V – Zdaboř
odborný zástupce služby: MUDr. Barbora Daňhová, MHA
Pověřený odpovědný pracovník Záchytné služby:
Bc. Jana Klímová
tel: 777 058 397
jana.klimova@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář