Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Posláním SAS je cílená individuální podpora rodin s dětmi v dlouhodobě krizové sociální situaci. Podpora těchto rodin směřuje k motivaci, aktivizaci vlastních zdrojů a posilování kompetencí potřebných k překonání náročné životní situace a snižování závislosti na vnější pomoci.

Služba je určena rodinám s nezaopatřenými dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. Poskytuje se terénní a ambulantní formou.

SAS poskytuje tyto základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Konkrétní pomoc vychází ze zjištění potřeb rodiny a poskytuje se na základě individuálního plánu.

Zaměřujeme se na rodinu jako celek, aby pomoc byla efektivní a účinná.

Provozní doba SAS:

Kdy najdete pracovníky v ambulanci ul. Čs. armády 5, Příbram IV:

pondělí: 08:00 – 10:00
úterý: 09:00 – 12:00
středa: 15:00 – 17:00

Provozní doba terénní formy poskytování SAS:

pondělí: 07:30 – 16:00
úterý:    07:30 – 15:30
středa:   07:30 – 17:00
čtvrtek:  07:30 – 16:00
pátek:    07:30 – 15:30

Terénní programy (TP)

Posláním sociální služby TP je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených sociálním vyloučením 
v jejich přirozeném prostředí – v lokalitách na území města Příbram. Poskytovat cílenou a individuální pomoc směřující k zlepšení sociální situace těchto osob jejich zapojením do využívání místně dostupných služeb a dalších zdrojů pomoci, podporovat, motivovat a aktivizovat klienty ke změně dosavadního způsobu života.

SLUŽBA JE URČENA:

Osobám bez přístřeší, osobám v krizi, osobám žijícím ve vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Věková kategorie – nad 18 let.

TP poskytují tyto základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba TP:

pondělí:  07:30 – 16:00
úterý:     07:30 – 15:00
středa:    07:30 – 17:00
čtvrtek:   07:30 – 16:00
pátek:     07:30 – 15:00

Obě služby se poskytují bezplatně. Více informací naleznete v aktuálních souborech ke stažení.

Kontakty

Vedoucí střediska: Mgr.  Miroslava Němcová, DiS.
Adresa kontaktního pracoviště střediska: ČS. armády 5, Příbram IV, 261 01
Email: miroslava.nemcova@centrumpribram.cz; STS@centrumpribram.cz
Tel.: 778 751 173

Kontaktní formulář