PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Služba je určena pro:

 • děti v raném a časně předškolním věku
 • děti se specifickými potřebami

Zdravotní služby:

 • ambulantní fyzioterapie – léčebně rehabilitační péče

Služba

Službou péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve znění pozdějších předpisů se rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Individuální a skupinová péče:

V našem zařízení zajišťujeme dětem vhodné psychosociální podmínky, upřednostňujeme vstřícný, partnerský empatický přístup k dítěti. Podporujeme příznivé sociální prostředí tak, aby se v něm děti cítily jistě, bezpečně, spokojeně. U dětí podporujeme zdravé sebevědomí, učíme je ohleduplnosti a toleranci. Aktivity volíme přiměřeně k věkovému složení dětí, jejich potřebám a schopnostem. Výchovné přístupy volíme podporující, partnerské, podněcující a vstřícné. Hra, ať už spontánní nebo řízená, je klíčový prostředek k rozvoji smyslového poznávání dětí, a proto je jí věnován dostatek času během dne. Při všech činnostech využíváme principy přiměřenosti, názornosti, emocionality a aktivity. Část dne je vyhrazena pobytu venku, v dopoledních i odpoledních hodinách v rozsahu zpravidla 2 hodiny denně. Věříme, že děti se nejvíce učí nápodobou a proto se všichni zaměstnanci snaží jít dětem příkladem. Péče je poskytována v souladu s plánem výchovy a péče o děti v raném a předškolním věku. Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám.
Velký důraz klademe na adaptaci dítěte – Adaptační program.

Terapeutické přístupy:

 • Canisterapie: Canisterapie je podpůrná terapie, která má pozitivní vliv na psychomotorický vývoj všech dětí. Velký význam má také pro děti se specifickými potřebami. Pes je výborným společníkem, terapie přispívá např. k rozvoji komunikačních schopností dětí, ke zmírnění hyperaktivity. Kontakt s pejskem se využívá také k navození příjemných prožitků a pro relaxaci.
 • Speleoterapie: Pobytem v solné jeskyni lze předcházet proti častému nachlazení i respiračním chorobám. V jeskyni vytvořené ze soli z mrtvého moře vzniká unikátní prostředí, které se vyznačuje optimální vlhkostí a teplotou, antibakteriální čistotou, což má léčebný i preventivní účinek na imunitní systém a celý organizmus.
 • Fyzioterapie: Fyzioterapeut poskytuje dětem individuální léčebnou tělesnou výchovu na základě doporučení odborného lékaře, např. Vojtovu reflexní lokomoci, dechová cvičení, cvičení na rehabilitačních míčích, labilních plochách, míčkování, masáže, lymfodrenáže, a další terapeutické metody a techniky. Ve spolupráci s praktickými sestrami provádí s dětmi pravidelné ranní skupinové cvičení, relaxace.
 • Muzikoterapie: Děti seznamujeme s jednoduchými hudebními nástroji, využíváme alternativní nástroje, rytmiku i různé hudební hrátky pro rozvoj řeči a myšlení.

Zajišťujeme péči ve dvou dětských skupinách pro děti od 1 až do 5 let věku.
V rehabilitačním stacionáři jsou děti ve věku od 1 roku do 7 let. Celková kapacita zařízení je 55 míst. O naše nejmenší pečují pečující osoby v DS, praktické sestry, speciální pedagog, fyzioterapeut a rehabilitační lékař, ve spolupráci s dalšími, externími odborníky.

Preferujeme formu hry a stimulující prostředí, snažíme se o aktivní zapojení dětí do kolektivu.

 • Dětská skupina BERUŠKY: Na základě písemné smlouvy jsou do dětské skupiny „Berušky“ přijímány děti od 1 roku do 3 let věku.
 • Dětská skupina SLUNÍČKA: Do dětské skupiny „Sluníčka“ jsou rovněž na základě písemné smlouvy přijímány děti od 2 let (ve výjimečných případech od 1,5 roku), až do 5 let věku.
 • REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ: Je určen pro děti do max. 7 let. Své služby poskytuje zejména dětem s handicapem nebo jinými specifickými potřebami lehčího stupně z hlediska sociálního, zdravotního, psychologického
  a dalších specifik. V případě nenaplnění kapacity, zájmu rodičů
  a jejich písemného souhlasu sem mohou být přijímány i děti bez jakýchkoli zdravotních specifik.

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis:

Zápis dětí probíhá zpravidla v průběhu celého roku, bližší informace k zápisu a přijetí dětí Vám rádi sdělíme v našem zařízení.

Platby:

Příspěvek na provoz/na úhradu nákladů činí měsíčně:

 • 600,- Kč u dětí dlouhodobě zdravotně postižených (viz posudek lékaře)
 • 900,- Kč u ostatních

Rodiče a jiní zákonní zástupci dětí dále přispívají na různé kulturní a jiné akce, které jsou nadstandardní nabídkou zařízení a nejsou součástí úhrady příspěvku na provoz (např. divadelní představení, vstupné do solné jeskyně a jiné).

Zařízení Dětské skupiny a rehabilitační stacionář je financováno částečně z prostředků zřizovatele,
tj. Města Příbram a dále ze státního rozpočtu, formou příspěvku na provoz Dětských skupin (na tzv. obsazené kapacitní místo).

Stravné:

Stravné při denním zastoupení jídel:

 • přesnídávka 13, – Kč
 • oběd 25, – Kč
 • svačina 12, – Kč
 • celkem 50, – Kč

Stravné na každý den činí pro děti do 7 let: 50,- Kč.

Info

Výše uvedené úhrady za stravné byly schváleny Radou města Příbram, usnesení č. 0728/2023 s účinností od 21. 8. 2023.

Výše příspěvku na provoz schválena Radou města Příbram usnesením č. 694/2020 RM od 1. 9. 2020.
Další důležité informace naleznete v Dokumentech ke stažení.

AKCE A AKTIVITY ZAŘÍZENÍ:

Mikulášská nadílka:

 • každým rokem přichází mezi děti Mikuláš s dárečky

Vánoční besídka:

 • tradičně připravujeme pro rodiče a blízké „našich“ dětí vánoční besídku. Děti předvedou krátké vystoupení, společně si pak užíváme sváteční pohodu u vánočního stromečku.

Dětský karneval:

 • děti si v karnevalových kostýmech užívají zábavné dopoledne plné her, soutěží a tance

Velikonoční svátky:

 • svátky jara vítáme barvením vajíček a dodržováním velikonočních tradic

Čarodějnice:

 • tento lidový zvyk si připomínáme převlečením do čarodějnických kostýmů, společně vaříme čarovné lektvary atd.

Oslava Dne matek:

 • maminkám k jejich svátku připravujeme přání či drobné dárky, nacvičujeme pro ně říkanky

Den dětí:

 • děti slaví svůj svátek různými hrami a soutěžemi

Odchod dětí do MŠ:

 • s dětmi odcházejícími do MŠ a jiných školských zařízení i jejich rodiči se loučíme zahradní slavností – pasováním „Školkáčků“

Další aktivity:

 • návštěvy kulturních zařízení
 • solná jeskyně
 • canisterapie
 • muzikoterapie
 • aromaterapie
 • relaxační terapie
 • bazální stimulace

Mimo výše uvedené aktivity se s dětmi účastníme projektů zaměřených na zdraví a zdravý životní styl:

 • Projekt „Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – projekt je zaměřen na rozvoj hrubé motoriky, přirozené vnímání pohybu.
 • Projekt „Zdravá 5“ – program zaměřený na zdravé stravování a zdravý životní styl.
 • Projekt „Koukají na nás správně?“ – preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Zaměřuje se na včasný záchyt případné oční vady u dítěte.
 • Projekt „Zdravé zoubky“ je zaměřen na pochopení pravidel ústní hygieny, zdravé stravy a používání dentálních pomůcek s ohledem na věk dětí.
 • Naše kouzelná zahrádka – zaměřuje se také na environmentální výchovu. Umožňuje dětem pozorovat změny v přírodě a její zákonitosti prostřednictvím různých experimentů, pozorování, zapojování dětí do péče o rostliny, tvoření z přírodnin apod.

Kontakty

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

vedoucí střediska: PhDr. Mgr. Jitka Šnypsová, MBA
Bratří Čapků 277, 261 01 Příbram VII
Tel.: 318 626 114
E-mail: detskeskupiny@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář